BLUE FLAG

החוף הירוק מנוהל ופועל מתוך מתן דגש על מספר ערכים מרכזיים: הגנה על המערכת האקולוגית של אגם כנרת, חינוך לשימור הסביבה וקידום תרבות פנאי ונופש נעימה.

כחלק מן המחויבות לקידום ערכים אלו הוכרז החוף הירוק כחוף שקט, ואסורות בו השמעת מוזיקה רועשת והבערת מנגלים. הנהלת החוף מקפידה לשמור על מילוי הנחיות אלו כדי לאפשר לנופשים בחוף הנאה מלאה ונעימה.

כחלק ממחויבותו לשימור הסביבה ולהגנתה, החוף הירוק הנו שותף בתוכנית הדגל הכחול – תו איכות בינלאומי אשר ניתן לחופי רחצה ברחבי העולם העומדים בתקנים נוקשים של שימור סביבתי, נגישות, בטיחות, מיחזור פסולת ועוד. החוף הירוק הוא החוף היחידי בכנרת שזכה לקבל את תו הדגל הכחול.

תו דגל כחול מוענק על ידי הקרן לחינוך סביבתי (FEE‏ – Foundation for Environmental Education), ארגון בינלאומי הפועל לקידום ערכי קיימות ושימור סביבתי. הארגון מיוצג בישראל על ידי עמותתEcoosean , המקיימת פיקוח הדוק על החופים בישראל המשתתפים בתוכנית.

 טלפון: 04-6323360  
 מייל: info@greenbeach.co.il